Jazyková škola

Individuálne aj skupinové hodiny.

PODMIENKY

Všeobecné podmienky pre jazykové vzdelávanie v Active English agentúre:

1. Podaním prihlášky a zaplatením platby v plnej výške za kurz v hotovosti alebo na účet organizátora (minimálne 1 týždeň pred termínom začatia kurzu) vstupujú objednávateľ a organizátor do zmluvného vzťahu.

2. Po akceptovaní prihlášky pre mikroskupinový jazykový kurz alebo individuálny jazykový program vystaví organizátor objednávateľovi potvrdenie o príjme spolu s ďalšími informáciami o začatí a priebehu jazykového kurzu – nástupný termín kurzu, miesto vzdelávania a meno lektora.

3. Nástupný termín individuálneho jazykového programu si určuje objednávateľ. Výučba môže prebiehať podľa dohody v priestoroch objednávateľa alebo organizátora. Po podaní záväznej prihlášky sa organizátor zaručuje obstarať individuálny jazykový kurz pre objednávateľa najneskôr do 14 dní. V prípade, že organizátor neobstará individuálny jazykový kurz do uvedeného termínu, má objednávateľ právo na stornovanie kurzu bez storno poplatkov.

4. V prípade, že objednávateľ zruší záväznú objednávku na kurz, bude mu organizátor účtovať nasledovné storno poplatky:

- 7 pracovných dní pred nástupným termínom na jazykový kurz vo výške 20% z ceny kurzu

- počas priebehu jazykového kurzu 100% z ceny kurzu

- v prípade zrušenia kurzu z akéhokoľvek iného dôvodu nemá objednávateľ nárok na vrátenie peňazí. Môže si však termín kurzu preložiť na neskôr, avšak najneskôr do 6 mesiacov ho musí dočerpať.

5. Presun alebo zrušenie individuálnej lekcie:

- zrušenie alebo presun individuálnej lekcie je potrebné uskutočniť najneskôr 24 hodín (vzťahuje sa na pracovné dni) pred plánovaným stretnutím, ale je možné sa s lektorom dohodnúť, ak ten bude náhle a neplánované zmeny akceptovať

- preložené stretnutie sa uskutočňuje v najbližšom možnom termíne

- objednávateľ si presuny realizuje po osobnej alebo telefonickej dohode priamo u lektora

- pri zrušení individuálnej lekcie v čase kratšom ako 24 hodín pred plánovaným študijným stretnutím alebo, ak objednávateľ vôbec neoznámi, že lekcia sa ruší, považuje sa táto za odučenú

- nakúpený počet lekcií je potrebné vyčerpať do dátumu stanoveného dohodou medzi objednávateľom a organizátorom , nevyčerpané hodiny v tomto termíne súvisiace s častým prekladaním hodín sa považujú za odučené, ak nie je s objednávateľom dohodnuté inak (napríklad 2 x 1 hodina do týždňa) a termín ukončenia je uvedený na prihláške.

U nás sa naučíte cudzí jazyk za rozumnú cenu

Active English je jazyková škola, ktorá ponúka štúdium cudzích jazykov s dôrazom na výučbu anglického jazyka. Zameriavame sa najmä na kvalitu poskytovaných kurzov, preto vo väčšej miere vyučujeme individualne alebo v skupinách. Tieto dve formy zabezpečia intenzívnu výuku z rýchlejším pokrokom v štúdiu jazyka.

Top